Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u welke persoonsgegevens wij bij uw bezoek aan onze website verwerken en welke rechten u heeft. Daarom verzoeken wij u de volgende informatie zorgvuldig door te lezen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw naam, adres en andere contactgegevens zoals uw e-mailadres.

Onder verwerking wordt verstaan elke al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen uitgevoerde bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals verzamelen, vastleggen, organisatie, ordenen, opslaan en bewaren, bijwerken en wijzigen, uitlezen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorgeven, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, vergelijken of koppelen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.
'Voor de verwerking verantwoordelijke', gegevensverantwoordelijke, verwerkingsverantwoordelijke, ook kortweg 'verantwoordelijke', is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens.

Gebruikers zijn alle categorieën personen van wie gegevens verwerkt worden. Daartoe behoren onze samenwerkingspartners en andere bezoekers van onze website.
Voor de gebruikte termen verwijzen wij ook naar de definities in artikel 4 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, in het Duits DSGVO en in het Nederlands AVG geheten, hier wordt verder de aanduiding AVG voor deze verordening gebruikt). De gebruikte termen, zoals 'gebruiker', zijn geslachtsneutraal op te vatten.

1. Naam en adres van de verantwoordelijke

PHS Medien Beteiligungen GmbH
Hermann-Staudinger-Str. 4
76829 Landau

T +49 6341 6818-0
F +49 6341 6818-1

info@p-h-s.eu
www.p-h-s.eu

Vertegenwoordigers van de verantwoordelijke persoon zijn de eigenaar Peter Hüftlein-Seeger en de directeur Stefan Pohl.

2. Functionaris gegevensbescherming
PHS Medien Beteiligungen GmbH heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze is te bereiken via e-mailadres  datenschutz@p-h-s.eu of via ons postadres met de toevoeging 'Functionaris gegevensbescherming / Datenschutzbeauftragter'.

3. Verwerking van persoonsgegevens
3.1. Bezoek aan onze website
3.1.1. Omvang van de gegevensverwerking

Wanneer u onze website bezoekt, verzendt uw browser om technische redenen ook bepaalde gegevens naar onze webserver. Het gaat daarbij om de volgende gegevens (zogeheten serverlogbestanden):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Besturingssysteem en zijn toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Website waar het verzoek vandaan kwam (referrer-URL)
 • Browser, taal en versie van de browsersoftware

3.1.2. Doel van de gegevensverwerking
Het opslaan van deze gegevens in logbestanden is nodig om het goed functioneren van de website te waarborgen. Ze zijn ons van dienst om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

3.1.3. Rechtsgrondslag voor de verwerking
Wij verzamelen deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 punt f AVG om onze website te kunnen weergeven en de veiligheid ervan te kunnen garanderen.

3.1.4. Tijdsduur van de opslag
Informatie in de logbestanden wordt om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude op te helderen) maximaal zeven dagen bewaard en daarna gewist. Gegevens die langer moeten worden bewaard voor bewijsdoeleinden worden niet gewist totdat het betrokken incident definitief is opgehelderd.

3.1.5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en de opslag van deze gegevens in logbestanden is om technische redenen absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Daarom is er voor de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

3.2. Contactformulier en e-mailcontact
3.2.1. Omvang van de gegevensverwerking

Wanneer u het contactformulier op onze website gebruikt, worden de volgende aan ons verstrekte gegevens verwerkt: aanspreekvorm, titel, voornaam, achternaam, bedrijf, straat, huisnummer, postcode, plaats, land, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, het door u verzonden bericht, verzoek tot terugbellen ja/nee.
U kunt ook contact met ons opnemen via de door ons verstrekte e-mailadressen – afhankelijk van uw vraag of reactie. In deze gevallen worden de met de e-mail verzonden persoonsgegevens van de afzender verwerkt.
In dit verband worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie en de behandeling van uw verzoek of reactie.

3.2.2. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonsgegevens uit de invoervelden dient voor de behandeling van uw contactopname. In het geval van uw contactopname per e-mail is dit ook het gerechtvaardigd belang voor de verwerking van de gegevens. De andere persoonsgegevens die tijdens het verzendingsproces worden verwerkt (bijvoorbeeld IP-adres, datum, tijd) dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

3.2.3. Rechtsgrondslag voor de verwerking
Bij contactopname met ons (via contactformulier of e-mail) worden de gegevens van de gebruiker verwerkt ten behoeve van de behandeling van het contactverzoek en de afhandeling ervan conform artikel 6 lid 1 punt b AVG.

3.2.4. Tijdsduur van de opslag
Wij wissen persoonsgegevens wanneer ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit de invoervelden van het contactformulier en de persoonsgegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie of de informatiebehoefte afdoende afgehandeld is.

3.2.5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken.
Als u via e-mail contact met ons opneemt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. In zo'n geval kan onze conversatie natuurlijk niet meer voortgezet worden. Stuur een dergelijke herroeping naar het hierboven vermelde e-mailadres. Alle persoonsgegevens die in de loop van uw contactopname opgeslagen zijn, worden dan gewist.

3.3. Cookies
3.3.1. Omvang van de gegevensverwerking
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen malware zoals virussen. Cookies bevatten een tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer u de website opnieuw bezoekt. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser kan worden geïdentificeerd, ook na een paginawisseling.
Dit gebeurt niet door een toewijzing aan u persoonlijk, maar door een identificatienummer toe te wijzen aan de cookie ('cookie-ID'). De cookie-ID wordt niet samengevoegd met uw naam, uw IP-adres of soortgelijke gegevens waarmee de cookie aan u gerelateerd wou kunnen worden.
Deze website maakt gebruik van tijdelijke en permanente cookies.
a) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name zogenaamde sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser gerelateerd kunnen worden aan de gezamenlijke sessie. Wanneer u terugkeert naar onze website, kan uw computer worden herkend. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.
b) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

3.3.2. Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken cookies om onze website aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk te maken, om deze te verbeteren en om verzoeken te versnellen.
Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser geïdentificeerd kan worden, ook na een paginawisseling. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

3.3.3. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van de technisch noodzakelijke cookies is artikel 6 lid 1 punt f AVG.

3.3.4. Tijdsduur van de opslag
Sessiecookies worden automatisch gewist zodra u de browser sluit.
Permanente cookies worden automatisch gewist na een bepaalde periode.

3.3.5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Als gebruiker heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u instellen dat cookies helemaal niet worden opgeslagen of aan het einde van uw internetsessie automatisch worden gewist. Selecteer hiervoor in de instellingen van uw browser 'geen cookies accepteren'. In Microsoft Internet Explorer kiest u 'Extra > Internetopties > Privacy > Instellingen'; in Firefox kiest u 'Extra > Instellingen > Privacy > Cookies'). Als u een andere internetbrowser gebruikt, raadpleegt u de helpfunctie van de browser voor instructies over het verhinderen en wissen van cookies.
Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

3.4. Webanalyse
3.4.1. Omvang van de gegevensverwerking
Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ('Google').
Google analyseert in opdracht van ons uw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken wij onder andere cookies. Wat cookies zijn en hoe ze kunnen worden gewist, hebben we hierboven beschreven bij 'Cookies'.
De door Google verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (bijvoorbeeld de bezochte pagina's op onze website) wordt verzonden naar een server van Google in de VS, daar opgeslagen en geanalyseerd, en het resultaat wordt in geanonimiseerde vorm aan ons ter beschikking gesteld.
Op onze website maken wij gebruik van de IP-anonimisering die Google aanbiedt. Hierbij wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.
Google is gecertificeerd binnen het EU-US Privacy Shield, dat een passend niveau van gegevensbescherming garandeert voor gegevens bij Google in de VS.

3.4.2. Doel van de gegevensverwerking
In opdracht van ons gebruikt Google deze informatie om het gebruik van onze website te evalueren en om rapporten over de activiteiten op onze website samen te stellen. Hierdoor kunnen wij uw online ervaring beter vormgeven en de gebruiksvriendelijkheid van onze website verbeteren.

3.4.3. Rechtsgrondslag voor de verwerking
Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van gegevens door Google Analytics is aanwezig in bovengenoemde doeleinden. Rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 punt f AVG.

3.4.4. Tijdsduur van de opslag
Sessies en campagnes worden na een bepaalde periode beëindigd. Standaard worden sessies beëindigd na 30 minuten zonder activiteit en campagnes na zes maanden. Campagnes kunnen maximaal twee jaar duren

3.4.5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Het door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt verhinderen dat cookies worden opgeslagen, door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, zoals hierboven beschreven bij 'Cookies'. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van onze website gerelateerde gegevens door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de beschikbare browserplugin van Google te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .
Als u wilt verhinderen dat uw gegevens in de toekomst door Google Analytics worden verzameld wanneer u onze website bezoekt via verschillende apparaten (met name mobiele apparaten zoals smartphones of tablets), moet u de opt-out doorvoeren op alle gebruikte systemen. Als u hier klikt, wordt deze opt-out-cookie ingesteld: Google Analytics uitschakelen. Houd er rekening mee dat deze opt-out-cookie alleen webanalyse verhindert zolang u de cookie niet heeft verwijderd. Zie voor meer informatie over Google Analytics de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics, het veiligheids- en privacybeleid van Google Analytics en de privacyverklaring van Google.

3.5. Google AdWords
3.5.1. Omvang van de gegevensverwerking
Wij gebruiken Google Adwords om ons aanbod op externe websites onder de aandacht te brengen met behulp van reclame/advertenties (zogeheten Google Adwords). Deze advertenties worden door Google geleverd via zogenaamde 'ad-servers'. Hiervoor gebruiken wij ad-server-cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes kunnen worden gemeten, zoals de weergave van advertenties of het aantal gebruikerskliks. Als u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, slaat Google Adwords een cookie in uw pc op. Wat cookies zijn en hoe ze gewist kunnen worden, hebben we hierboven beschreven. Deze cookies stellen Google in staat uw internetbrowser te herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Adwords-klant bezoekt en de cookie die in zijn computer is opgeslagen nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die bepaalde pagina is doorgestuurd. Aan elke Adwords-klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van Adwords-klanten. Wijzelf verzamelen of verwerken geen persoonsgegevens bij de bovengenoemde reclamemaatregelen. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Deze evaluaties stellen ons in staat te zien welke van de ingezette reclamemaatregelen bijzonder doeltreffend zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens op basis van het gebruik van de reclamemiddelen; in het bijzonder kunnen wij gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.
Door de ingezette marketingtools maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het inzetten van deze tool verzamelt en informeren u daarom volgens onze actuele kennis van zaken: door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-dienst, kan Google het bezoek relateren aan uw account. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres te weten komt en opslaat.

3.5.2. Doel van de gegevensverwerking
Wij kunnen berekenen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de reclamecampagnes. Wij streven ernaar u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website interessanter voor u te maken en een faire berekening van reclamekosten te realiseren.

3.5.3. Rechtsgrondslag voor de verwerking
De gegevensverwerking dient ons gerechtvaardigd belang om reclame doelgericht te maken. Rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 punt f AVG.

3.5.4. Tijdsduur van de opslag
Deze cookies verlopen gewoonlijk na 30 dagen en horen niet bedoeld te zijn om u persoonlijk te identificeren. Als analysewaarden voor deze cookie worden gewoonlijk opgeslagen: de unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor post-view-conversies) en opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet langer aangesproken wenst te worden).

3.5.5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren verhinderen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; in het bijzonder zal de onderdrukking van cookies van derden ertoe leiden dat u geen advertenties van externe aanbieders ontvangt; b) door cookies voor conversietracering uit te schakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com geblokkeerd worden, https://www.google.de/settings/ads waarbij deze instellingen gewist worden wanneer u uw cookies wist; c) door de op interesse-gebaseerde advertenties van aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne About Ads uit te schakelen via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling gewist wordt wanneer u uw cookies wist; d) door permanent uitschakeling in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin .
Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

3.6. Google Remarketing
3.6.1. Omvang van de gegevensverwerking
Naast Adwords Conversion gebruiken wij de toepassing Google Remarketing (kortweg Google Marketing Services) van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ('Google').
Hierbij gaat het om een procedure waarmee wij u nogmaals willen benaderen. Met deze toepassing kunnen onze advertenties aan u worden getoond tijdens uw verdere internetgebruik na een bezoek aan onze website. Dit gebeurt door middel van cookies die in uw browser worden opgeslagen en waarmee uw gebruiksgedrag bij uw bezoek aan verschillende websites geregistreerd en geëvalueerd wordt door Google. Wat cookies zijn en hoe ze kunnen worden gewist, hebben we hierboven beschreven. Met behulp van deze cookies kan het gebruikersgedrag bij het bezoeken van onze website worden geanalyseerd en vervolgens worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en op interesse-gebaseerde reclame.
Zo kan Google uw vorige bezoek aan onze website zien. Volgens Google's eigen verklaringen voegt Google de in het kader van remarketing verzamelde gegevens niet samen met uw persoonsgegevens die door Google kunnen worden opgeslagen. Volgens Google wordt met name pseudonimisering ingezet bij remarketing.
Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop Google-marketingdiensten actief zijn, een code van Google rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare grafische afbeeldingen of code, ook wel webbakens genoemd) in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individuele cookie, dat wil zeggen een klein bestandje, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). Dit bestandje registreert welke webpagina's de gebruiker bezocht heeft, in welke inhoud de gebruiker geïnteresseerd is en op welk aanbod de gebruiker geklikt heeft, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij wij omtrent Google Analytics willen mededelen dat het IP-adres wordt verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en alleen in uitzonderlijke gevallen volledig wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar wordt verkort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met gegevens van de gebruiker binnen ander aanbod van Google. Google kan bovenstaande informatie ook combineren met informatie uit andere bronnen. Als u na een bezoek aan onze website een website van het Google-advertentienetwerk bezoekt, kunt u advertenties te zien krijgen met inhoud van onze website.
Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

3.6.2. Doel van de gegevensverwerking
In opdracht van ons gebruikt Google deze informatie om eerdere bezoekers van onze website opnieuw naar onze internetpresentie te halen en ze te benaderen met interesse-gebaseerde reclame.

3.6.3. Rechtsgrondslag voor de verwerking
Wij gebruiken de volgende gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (dat wil zeggen belang bij analyse, optimalisering en economisch functioneren van ons online aanbod in de zin van artikel 6 lid 1 punt f AVG)

3.6.4. Tijdsduur van de opslag
Sessies en campagnes worden na een bepaalde periode beëindigd. Standaard worden sessies na 30 minuten zonder activiteit en campagnes na zes maanden beëindigd. De campagnes kunnen maximaal twee jaar duren.

3.6.5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Als u in het algemeen niet wilt dat cookies worden gebruikt, kunt u uw browser zo instellen dat opslag van cookies niet wordt geaccepteerd. Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk slechts in beperkte mate of helemaal geen gebruik kunt maken van onze website. Hoe u cookies in uw browser kunt uitschakelen, hebben we hierboven beschreven onder 'Cookies'.
Meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google vindt u op deze overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads. De privacyverklaring van Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy.
Als u tegen interesse-gebaseerde reclame door marketingdiensten van Google bezwaar wilt maken, kunt u de instellingen en opt-out-opties gebruiken die Google biedt: http://www.google.com/ads/preferences.

4. Gegevensbeveiliging en -veiligheid
Wij nemen technische, contractuele en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van de gegevensverwerking volgens de stand van de techniek. Zo zorgen wij ervoor dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden nageleefd en dat de door ons verwerkte gegevens worden beschermd tegen vernietiging, verlies, wijziging en ongeoorloofde toegang. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten ook de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze servers. Let op: SSL-codering is alleen geactiveerd bij verzending via internet als het sleutelsymbool in de onderste menubalk van uw browservenster verschijnt en het adres begint met https://. SSL (Secure Socket Layer) coderingstechnologie beschermt de gegevensverzending tegen illegale toegang door derden. Als deze optie niet beschikbaar is, kunt u er ook voor kiezen bepaalde gegevens niet via internet te versturen.
Alle informatie die u aan ons doorgeeft, wordt opgeslagen en verwerkt op onze servers in de Bondsrepubliek Duitsland.

5. Doorgeven van gegevens aan derden en derde aanbieders
Gegevens worden alleen aan derden doorgegeven in het kader van wettelijke voorschriften. Wij geven gegevens van gebruikers alleen door aan derden als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld op basis van artikel 6 lid 1 punt b AVG voor contractuele doeleinden of op basis van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 punt f AVG voor economische en effectieve bedrijfsvoering.
Voor het leveren van onze diensten, met name voor de exploitatie, het onderhoud en de hosting van de website, maken wij gebruik van subcontractors in het kader van verwerking in opdracht overeenkomstig artikel 28 AVG. Wij hebben passende wettelijke voorzorgsmaatregelen en overeenkomstige technische en organisatorische maatregelen genomen om de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig de relevante wettelijke voorschriften te waarborgen.

6. Externe diensten en inhoud op onze website
Wij integreren externe diensten en inhoud op onze website. Dit gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in de zin van artikel 6 lid 1 punt f AVG.
Wanneer u een dergelijke dienst gebruikt of inhoud van derden weergeeft, worden om technische redenen communicatiegegevens zoals datum, tijd en IP-adres uitgewisseld tussen u en de desbetreffende aanbieder. Dit is met name uw IP-adres, dat nodig is voor de weergave van inhoud in uw browser.
Het kan zijn dat de aanbieder van de betreffende diensten of inhoud uw gegevens verwerkt voor verdere, eigen doeleinden. Aangezien wij echter geen invloed hebben op de door derden verzamelde gegevens en hun verwerking, kunnen wij geen bindende informatie verstrekken over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens.
Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van uw gegevens verwijzen wij u naar de mededelingen over gegevensbescherming van de verantwoordelijken, in dit geval de aanbieders van de door ons geïntegreerde diensten of inhoud.
De volgende lijst geeft een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud en links naar hun privacyverklaringen, die nadere informatie bevatten over gegevensverwerking en bezwaarmogelijkheden.
Kaarten van de dienst Google Maps voor routeplanning worden geleverd door de derde partij Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/ Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

7. Uw rechten
Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan ben u betrokkene in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en heeft u tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens:

 • Recht van inzage (artikel 15 AVG)
 • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
 • Recht op gegevenswissing/vergetelheid (artikel 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)
 • Recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG)

U heeft ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

8. Wijzingen van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor de privacyverklaring te wijzigen om deze aan te passen aan gewijzigde wettelijke situaties of aan wijzigingen in de dienstverlening en gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over gegevensverwerking. Voor zover toestemming van de gebruiker vereist is of onderdelen van de privacyverklaring bepalingen van de contractuele relatie met de gebruikers bevatten, zullen de wijzigingen alleen met toestemming van de gebruikers worden aangebracht.
Informeer uzelf en bekijk regelmatig de inhoud van de privacyverklaring.